Skip to content

W
o
m
e
n
'
s

N
a
t
i
o
n
a
l

L
e
a
g
u
e

Women's National League
Women's National League
Caroline Thorpe
Caroline Thorpe
Women's National League
Caroline Thorpe
Pearl Slattery
Pearl Slattery
Women's National League
Pearl Slattery
Ciara Rossiter
Ciara Rossiter
Women's National League
Ciara Rossiter
Niamh Reid-Burke
Niamh Reid-Burke
Women's National League
Niamh Reid-Burke
Stephanie Roche
Stephanie Roche
Women's National League
Stephanie Roche
Louise Quinn
Louise Quinn
Women's National League
Louise Quinn
Kylie Murphy
Kylie Murphy
Women's National League
Kylie Murphy
Rianna Jarrett
Rianna Jarrett
Women's National League
Rianna Jarrett
Ruth Fahy
Ruth Fahy
Women's National League
Ruth Fahy
Karen Duggan
Karen Duggan
Women's National League
Karen Duggan